ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ EΚΣΤΡΑΤEΙΑΣ 1912-13

Την 22 Δεκεμβρίου έφυγα εκ Πειραιώς και απεβιβάσθην εις Κρήτη , μετά την λήξη της αδείας μου παρέτειναν την αδείαν μου την μηνιαίαν επί 20 ημέρας και μετά την λήξη και τούτης, επανήλθον εις εις Αθήνας, αλλά και πάλιν κατήλθον εις Κρήτη λαβών την Συνεχίστε την ανάγνωση ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ EΚΣΤΡΑΤEΙΑΣ 1912-13