ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ EΚΣΤΡΑΤEΙΑΣ 1912 – 13

ualorh-00661
Από την έκδοση του Δήμου Ηρακλείου και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 1984-Κρητικοί στις αρχές του 20 ου αιώνα
συνέχεια μέρος 2ον

σύνδεση με το προηγούμενον:είχε φτάσει στην Πρέβεζα, του είχε φανεί ωραιότερη…
…ήτοι μοι εφάνη ένεκα της ανοίξεως τώρα καλυτέρα και ωραιωτέρα από την πρώτην φοράν που επέρασα, εσυργιανίσαμεν δ κατ’ αυτήν την ημέραν μέχρι τις 11μ.μ.

Συνεχίστε την ανάγνωση ΗΜEΡΟΛΟΓΙΟ EΚΣΤΡΑΤEΙΑΣ 1912 – 13