ΧEΙΜΩΝΑΣ

Αργά στο τζάκι σβει η φωτιά
κι η αγάπη στην καρδιά μου
Γιατί καλή μου τόσο αργείς;

Λίγο αν αργήσεις θε να βρεις Συνεχίστε την ανάγνωση ΧEΙΜΩΝΑΣ